หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย
Nasai Subdistrict Administrative Organization
 
 
 
สถานที่สำคัญ
 
กิจกรรม
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
"ตำบลน่าอยู่ บนวิถีพอเพียง"
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย
นายวิบูลย์ ภูริชชยันต์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย
 
 
พันธกิจ
     
 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน : มีระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบการคมนาคม อย่างเพียงพอ และยั่งยืน
 
ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต : เป็นตำบลแห่งความพอเพียงสันติสุขและมีความเข้มแข็งทางสังคมสามารถช่วยเหลือตนเองได้
 
ด้านการจัดระเบียบชุมชนและสังคม : เป็นตำบลที่มีระบบการบริหารจัดการด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยและ ความเป็นระเบียบในตำบล
 
ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนและพานิช: ส่งเสริมให้มีระบบสหกรณ์การเกษตรและสร้างรายได้ให้กับตำบล ด้วยการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว
 
ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : เป็นตำบลที่มีการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการตามแนวทางพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา : เป็นตำบลแห่งการศึกษา ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น อัตลักษณ์ของคนในตำบลและการกีฬา
 
ด้านการบริหารจัดการองค์กร : ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
 
 
ยุทธศาสตร์
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดระเบียบชุมชนและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การวางแผนส่งเสริมการลงทุนและพานิช

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการองค์กรที่ดี
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 098-2186549
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10