หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย
Nasai Subdistrict Administrative Organization
 
 
 
กิจกรรม
 
โครงสร้างองค์กร
 
 
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย
 
รองนายกเทศมนตรี
 
รองนายกเทศมนตรี
 
เลขานุการนายก อบต.
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย
 
รองประธานสภา อบต.
 
เลขานุการสภา อบต.
 
สมาชิกสภา อบต.
 
โครงสร้างส่วนราชการ
 
ปลัด อบต.
(นักบริหารงาน อบต. ระดับกลาง)
 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
(นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก/ชก)
 
รองปลัด อบต.
(นักบริหารงาน อบต. ระดับต้น)
 
สำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
 
กองคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)
 
กองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
 
กองการศึกษาฯ
(นักบริหารการศึกษา ระดับต้น)
 
- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- ฝ่ายนโยบายและแผน
   
   
 
- ฝ่ายการเงิน
- ฝ่ายงานทะเบียนทรัพย์สิน และพัสดุ
   
 
- ฝ่ายก่อสร้าง
- งานสาธารณูปโภค
- ฝ่ายออกแบบ และควบคุมอาคาร
 
- ฝ่ายบริหารการศึกษา
- ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   
 
กองสาธารณสุขฯ
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)
 
กองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)
 

กองส่งเสริมการเกษตร
(นักบริหารงานเกษตร ระดับต้น)
 
- ฝ่ายอนามัย และสิ่งแวดล้อม
- ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ และสาธารณสุข
 
- ฝ่ายสวัสดิการ และพัฒนาชุมชน
- ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
   
 
- ฝ่ายส่งเสริมการเกษตร
- ฝ่ายส่งเสริมปศุสัตว์
   
   
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 091-8594391
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10