หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย
Nasai Subdistrict Administrative Organization
 
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ธนาคารน้ำใต้ดิน  [ 30 ก.ย. 2563 ]   
 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงานยุทธศาสตร์การกระจายอำนาจให้แก่ อปท.  [ 30 ก.ย. 2563 ]   
 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงานยุทธศาสตร์การกระจายอำนาจให้แก่ อปท.  [ 30 ก.ย. 2563 ]   
 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที  [ 30 ก.ย. 2563 ]   
 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระ  [ 30 ก.ย. 2563 ]   
 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมการเรียน  [ 30 ก.ย. 2563 ]   
 ขอส่งรายงานประจำปี ๒๕๖๒ คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบหนังสืออิเล็กท  [ 30 ก.ย. 2563 ]   
 การแบ่งกลุ่มควบคุมการตรวจสอบของผู้ตรวจของผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาคและประจำเขต  [ 30 ก.ย. 2563 ]   
 ปรับปรุงปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข(นักเรียนทุนเสมอภาค  [ 30 ก.ย. 2563 ]   
 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อนและวิธีปฏิบัติ  [ 30 ก.ย. 2563 ]   
 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ค่าบำเหน็จ บำนาญ ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม ครั้ง  [ 29 ก.ย. 2563 ]   
 ขอแจ้งสรุปมติ ก.อบต.จังหวัดลำพูน ในการประชุมครั้งที่ 9/2563  [ 29 ก.ย. 2563 ]   
 ขอแจ้งสรุปมติ ก.ท.จ.ลำพูน ในการประชุมครั้งที่ 9/2563 [ เอกสาร1 ]  [ 29 ก.ย. 2563 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 179
 
“ตำบลน่าอยู่ บนวิถีพอเพียง”
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 053-092-879
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10