foto1
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
foto1
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
foto1
ประกาศเจตจำนง
foto1
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
foto1
คลื่นวิทยุ
Tel. 053 092 878-9
nasailocal@gmail.com

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

186 หมู่ที่ 4 ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 51110

nonpic
 nonpic
 nonpic
 nonpic
 nonpic
 
 nonpic
 nonpic
 nonpic
 nonpic
 nonpic
 nonpic
 nonpic
 nonpic
 nonpic

HRnasai

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

“ตำบลน่าอยู่ บนวิถีพอเพียง”

Sufficiently and livable sub-district”

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

พันธกิจ(Mission) การพัฒนาท้องถิ่น 

  1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน : มีระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบการคมนาคม อย่างเพียงพอและยั่งยืน
  2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต : เป็นตำบลแห่งความพอเพียงสันติสุข และมีความแข็งแรงทางสังคมสามารถช่วยเหลือตนเองได้
  3. ด้านการจัดระเบียบชุมชนและสังคม : เป็นตำบลที่เป็นระบบการบริหารจัดการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความเป็นระเบียบในตำบล
  4. ด้านการวางแผน การลงเสริมการลงทุนและพาณิช : สร้างรายได้ให้กับตำบลด้วยการบริหารัดการแหล่งท่องเที่ยว
  5. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม: เป็นตำบลที่มีการอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ
  6. ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา : เป็นตำบลแห่งการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น อัตลักษณ์ของคนในตำบลและกีฬา
  7. ด้านการบริหารจัดการองค์กรที่ดี : ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

webboard