foto1
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
foto1
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
foto1
ประกาศเจตจำนง
foto1
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
foto1
คลื่นวิทยุ
Tel. 053 092 878-9
nasailocal@gmail.com

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

186 หมู่ที่ 4 ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 51110

กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ           และสิ่งแวดล้อม จัดทำแผนงานด้านสาธารณสุข ด้านสุขาภิบาลการควบคุมตาม พ.ร.บ.สาธารณสุขงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด บำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุขการป้องกันและควบคุมด้านสิ่งแวดล้อมส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุขของชุมชนงานควบคุมและการป้องกันโรคติดต่อประสานแผนการปฏิบัติงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวข้อง

  1. งานอนามัยและสิ่งแวดล้อมมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

- งานอนุรักษ์แม่น้ำลำคลอง 

- งานส่งเสริมและเผยแพร่กิจกรรมด้านการควบคุมมลพิษและคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

- งานดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- งานด้านสุขาภิบาล 

- งานควบคุมตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข

- งานควบคุมสุขาภิบาลในโรงงานอุตสาหกรรม 

- งานควบคุมการฌาปนกิจ

- งานบำบัดน้ำเสียในชุมชน และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 

  1. งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุขมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

- งานจัดทำแผนด้านสาธารณสุข 

- งานประสานแผนการปฏิบัติการ 

- งานบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 

- งานข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่ 

- งานติดตามประเมินผล

- งานส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า 

- งานอนามัยชุมชน สาธารณสุขมูลฐาน 

- งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 

  1. งานรักษาความสะอาดมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

- งานรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน 

- งานจัดระบบกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

- งานดูแลรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะในพื้นที่ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมา

webboard

 

 

dla

 

lamphun

 

PicOIC

 

Picinfocenter

 

kkpiclp

 

PicCGD

 

PicSAOThai

 

PicTRD