foto1
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
foto1
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
foto1
ประกาศเจตจำนง
foto1
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
foto1
คลื่นวิทยุ
Tel. 053 092 878-9
nasailocal@gmail.com

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

186 หมู่ที่ 4 ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 51110

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม    การจัดเก็บวิเคราะห์ข้อมูลสถิติด้านการศึกษาติดต่อประสานงานกับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนวัฒนธรรมแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนส่งเสริมสุขภาพอนามัยของเด็กและเยาวชนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณี การปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

 

  1. งานบริหารการศึกษามีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

- งานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

- งานจัดเก็บวิเคราะห์ข้อมูล สถิติด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 

- งานติดต่อประสานงานกับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- งานจัดทำแผนวัฒนธรรม 

- งานจัดทำแผนเด็กและเยาวชน 

- งานควบคุมตรวจสอบติดตามประเมินผล และรายงานการดำเนินการด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 

  1. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

- งานจัดทำแผนโครงการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา 

- งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยของเด็กและเยาวชน 

- งานส่งเสริมและพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน ห้องสมุดชุมชน 

- งานส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน 

- งานอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณี และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 

  1. งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

- งานบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

- งานส่งเสริมการพัฒนาเด็กเล็ก 0-3 ปี 

- งานพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

webboard

 

 

dla

 

lamphun

 

PicOIC

 

Picinfocenter

 

kkpiclp

 

PicCGD

 

PicSAOThai

 

PicTRD