foto1
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
foto1
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
foto1
ประกาศเจตจำนง
foto1
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
foto1
คลื่นวิทยุ
Tel. 053 092 878-9
nasailocal@gmail.com

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

186 หมู่ที่ 4 ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 51110

กองช่าง

มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจออกแบบและจัดทำโครงการใช้จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลอนุมัติเพื่อดำเนินการตามโครงการที่ตั้งจ่ายเงินรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล งานบำรุงรักษาซ่อมแซม การสาธารณูปโภคและจัดทำทะเบียน ผังเมือง ควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำโครงการและ          การออกแบบเขียนแบบก่อสร้างแก่องค์การบริหารส่วนตำบลและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง งานควบคุมอาคาร การดูแลควบคุมซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรมการจัดเก็บทดลองคุณภาพวัสดุ การควบคุมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลยานพาหนะ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

 ฝ่ายก่อสร้าง

  1. งานก่อสร้าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

- งานก่อสร้างและบูรณะถนน 

- งานก่อสร้างและบูรณะสะพาน 

- ทางระบายน้ำ และโครงสร้างพื้นฐานอื่น 

- งานก่อสร้างและบูรณะการโครงสร้างพิเศษ 

- งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม 

- งานบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ 

- งานควบคุมก่อสร้างถนน สะพาน รางระบายน้ำ และโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ 

- งานธุรการประจำกองช่าง 

- งานควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกลและยานพาหนะ 

- งานจัดทำบันทึกข้อมูลทางด้านการก่อสร้าง 

- งานบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ 

- งานจัดทำบันทึกข้อมูลทางด้านการก่อสร้าง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

  1. งานประสานสาธารณูปโภค มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

- งานประสานสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า กิจการประปา เป็นต้น 

- งานซ่อมแซม บำรุงรักษาไฟฟ้าและกิจการประปา 

- งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร 

- งานระบายน้ำ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

 

งานออกแบบและควบคุมอาคาร

  1. งานออกแบบและควบคุมอาคารมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

- งานสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์ 

- งานออกแบบ 

- งานเขียนแบบและคัดลอกแบบแปลนของอาคาร เขื่อน สะพานและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ 

- งานเขียนแผนที่ต่างๆ 

- งานจัดทำข้อมูลด้านวิศวกรรมพร้อมจัดเก็บและทดลองคุณภาพวัสดุ 

- งานประเมินราคา

- งานควบคุมการก่อสร้างอาคารตามระเบียบกฎหมาย 

- งานตกแต่งสถานที่ 

- งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

  1. งานผังเมือง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

- งานสำรวจพื้นที่ 

- งานควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

- งานพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมขนส่ง 

- งานด้านพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของจังหวัด 

- งานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

webboard

 

 

dla

 

lamphun

 

PicOIC

 

Picinfocenter

 

kkpiclp

 

PicCGD

 

PicSAOThai

 

PicTRD