foto1
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
foto1
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
foto1
ประกาศเจตจำนง
foto1
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
foto1
คลื่นวิทยุ
Tel. 053 092 878-9
nasailocal@gmail.com

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

186 หมู่ที่ 4 ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 51110

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาตำบล การจัดทำร่างข้อบัญญัติและข้อบังคับตำบล การประชุมสภา การจัดทำระเบียนสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง การเลือกตั้ง งานเกี่ยวกับกฎหมายและคดีการประนีประนอม ข้อพิพาทต่างๆ การท่องเที่ยว การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การให้คำปรึกษาใน หน้าที่และความรับผิดชอบการ  ปกครองบังคับบัญชา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง การบริหารงานบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมด การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติ ราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบล รวมถึงปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

 1. งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
           - งานสารบรรณ
           - งานบริหารงานบุคคล
           - งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร 
           - งานประชาสัมพันธ์ 
           - งานอาคารสถานที่ 
           - งานรักษาความสงบเรียบร้อย 
           - งานสนับสนุนและบริการประชาชนงานรัฐพิธี 
           - งานเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาฯ 
           - รายงานการประชุมสภา อบต.
           - งานประชุมคณะกรรมการสามัญและวิสามัญประจำสภา อบต.
           - งานการประชุมพลังมวลชนอื่นๆ 
           - งานอำนวยการและประสานราชการ 
           - งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมสภา อบต.
           - งานเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.
 1. งานนโยบายและแผน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
           - งานนโยบายและแผนพัฒนา
           - งานวิชาการ 
           - งานงบประมาณ 
           - งานข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
           - งานประชาสัมพันธ์ขององค์กร 
           - งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ 
           - งานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ 
           - งานโครงการอินเตอร์เน็ตตำบล 
           - งานประสานโครงการฝึกอบรม 
           - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
 1. งานกฎหมายและคดี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
           - งานกฎหมายและคดี
           - งานนิติกรรมและสัญญาต่างๆที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย 
           - งานการดำเนินการทางคดีและศาลปกครอง 
           - งานร้องเรียน ร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
           - งานวินิจฉัยปัญหากฎหมาย 
           - งานข้อบัญญัติและระเบียบขององค์การบริหารส่วนตำบล
           - งานให้คำปรึกษาทางกฎหมายและคดี
           - งานสอบสวนตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ 
           - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย 
  4. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
           - งานอำนวยการ 
           - งานป้องกันสาธารณภัย 
           - งานช่วยเหลือฟื้นฟูบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรผู้ประสบภัย 
           - งานกู้ภัย 
           - งานช่วยเหลือและให้บริหารประชาชนในกิจการสาธารประโยชน์ 
           - งานวิเคราะห์และจัดทำรายงานสภาพปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดภัยขึ้น 
           - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

 1. งานกิจการสภามีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
           - งานเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาฯ 
           - รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
           - งานประชุมคณะกรรมการสามัญและวิสามัญประจำสภา อบต.
           - งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมสภา อบต.
           - งานเลือกตั้งเกี่ยวกับสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
           - งานส่งเสริมและสนับสนุนความรู้และวิชาการแก่สมาชิกสภาอบต.
           - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย 
  6. งานส่งเสริมการท่องเที่ยว มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
           - งานสำรวจแหล่งท่องเที่ยว 
           - งานส่งเสริมและสนับสนุนกิจการท่องเที่ยว 
           - งานปรับปรุงบูรณะและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
           - งานบริการที่พักชั่วคราวสำหรับนักท่องเที่ยว
           - งานจัดตั้งและให้บริการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว 
           - งานจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือและบริการนักท่องเที่ยว 
           - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย 

 

webboard

 

 

dla

 

lamphun

 

PicOIC

 

Picinfocenter

 

kkpiclp

 

PicCGD

 

PicSAOThai

 

PicTRD