foto1
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
foto1
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
foto1
ประกาศเจตจำนง
foto1
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
foto1
คลื่นวิทยุ
Tel. 053 092 878-9
nasailocal@gmail.com

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

186 หมู่ที่ 4 ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 51110

HRnasai

2 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ขอเชิญชวน...ประชาชนชาวตำบลนาทราย ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) โดยสำนักงาน ปปช. ประจำปี 2562 ซึ่งกำหนดให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกประเมินการดำเนินงานของหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ซึ่งเคยเข้ารับบริการ หรือติดต่อราชการกับส่วนงานต่าง ๆ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ในปีงบประมาณ 2562 (เช่น ผู้ที่มาติดต่อการขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, เบี้ยผู้พิการ, การขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด, ผู้ติดต่อเพื่อการภาษี, ผู้รับจ้างงานของ อบต. และ ฯลฯ) ทั้งบุคคลธรรมดา นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มารับบริการหรือมาติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ตามภารกิจของหน่วยงานใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เข้าระบบประเมินการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

ขอขอบคณเป็นอย่างยิ่ง

>>> ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

สามารถคลิกลิงค์ >>> https://itas.nacc.go.th/go/eit/ikjs3q

webboard

 

 

dla

 

lamphun

 

PicOIC

 

Picinfocenter

 

kkpiclp

 

PicCGD

 

PicSAOThai

 

PicTRD