foto1
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
foto1
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
foto1
ประกาศเจตจำนง
foto1
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
foto1
คลื่นวิทยุ
Tel. 053 092 878-9
nasailocal@gmail.com

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

186 หมู่ที่ 4 ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 51110

นโยบาย นายธวัชชัย นาทรายกานต์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

 

1. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- สร้างและบำรุงถนนทุกหมู่บ้านทั้งเส้นทางสายหลักและทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน โดยจะปรับปรุงให้เป็นถนนที่ได้มาตรฐานอีกทั้งถนนเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตรของทุกหมู่บ้าน
- สร้างฝายกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร หาแหล่งน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภค
- ขยายเขตไฟฟ้าและปรับปรุงซ่อมแซมไฟสาธารณะ
- ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางถนนสายหลักของตำบลที่รับโอนมาแล้ว

2. นโยบายด้านคุณภาพชีวิต
- สนับสนุนส่งเสริมสวัสดิการแก่สมาชิก อพปร.
- ดูแลผู้พิการ/และผู้สูงอายุทุกคนให้ได้รับเบี้ยยังชีพ
- สนับสนุนกิจกรรมผู้นำในหมู่บ้านให้ดีขึ้น
- สร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ ขาดคนดูแล

3. นโยบายด้านเศรษฐกิจ
- จัดฝึกอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงานของกลุ่มเยาวชน กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้านและประชาชนทั่วไปให้ทั่วถึง

4. นโยบายด้านการศึกษาและกีฬา
- ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นศูนย์เด็กเล็กที่น่าอยู่ และพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศด้านพัฒนาการของเด็กในมิติต่างๆ เช่น ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสติปัญญา เป็นต้น
- ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนที่มีอยู่ในเขตรับผิดชอบ เพิ่มประมาณ เล็งเห็นความสำคัญของกีฬาประจำตำบล
- ส่งเสริม สนับสนุนการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดทุกหมู่บ้านอย่างทั่วถึง

5. นโยบายด้านสังคมและวัฒนธรรม
- สนับสนุนประเพณีของทุกหมู่บ้าน
- สนับสนุนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพิ่มงบประมาณให้กับหมู่บ้าน

6. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
- สนับสนุนการจัดการดูแล อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- จัดการเกี่ยวกับการทำจัดขยะมูลฝอยให้ดีขึ้น

7. นโยบายด้านสาธารณสุข
- เสริมสร้างระบบสาธารณสุขมูลฐานให้มีความเข้มแข็ง
- สร้างขวัญและกำลังใจ เพิ่มสวัสดิการให้กับ อสม. ของทุกหมู่บ้าน พร้อมทั้งป้องกันโรคระบาด โรคติดต่อรวมทั้งสามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้
- สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ อสม. ให้ดีขึ้นและทั่วถึงทุกหมู่บ้าน

8. นโยบายด้านเสริมสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีของประชาชนใน ท้องถิ่น
- ส่งเสริมให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างทุกคน ยึดหลักธรรมาภิบาล มีคุณธรรมและจริยธรรมบริหารราชการ ตามหลักการมีส่วนร่วมในการสร้างความสมานฉันท์ ของทุกภาคส่วนให้เกิดความสามัคคี

9. นโยบายด้านการประสานงาน
- ประสานงานเกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐ ทุกภาคส่วน

webboard

 

 

dla

 

lamphun

 

PicOIC

 

Picinfocenter

 

kkpiclp

 

PicCGD

 

PicSAOThai

 

PicTRD