foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Tel. 053 092 878-9
nasailocal@gmail.com

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

186 หมู่ที่ 4 ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 51110

รายชื่อผู้ใหญ่บ้าน ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 1. นายสมคิด บัวตอง                                                ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1      บ้านนาเลี่ยง
 2. นายบุญติน ตาสุสี                                                 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2      บ้านแม่หว่างพัฒนา
 3. นายบุญช่วย เชียงแก้ว                                         ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3      บ้านผาลาด
 4. นายบุญส่ง เขียวทา                                             ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4      บ้านนาทราย
 5. นายนิรัน อุดอิ่นแก้ว                                             ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5      บ้านแม่หว่างต้นผาง
 6. นายเอกลักษณ์ ป้อมฟั่น                                      ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6      บ้านฮั่ว
 7. นายนพดล ศรีวงค์                                               ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7      บ้านแม่หว่างลุ่ม
 8. นายพงษ์ศักดิ์ ก่อเกื้อตระกูล                               ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8      บ้านพระบาทห้วยต้ม
 9. นายนิมิต มือผอ                                                  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9      บ้านหนองปู
 10. นายรัตนพงษ์ ปาอ้าย                                        ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10    บ้านแม่หว่างห้วยริน
 11. นายสุพจน์ เมธีล้ำเลิศ                                       ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านหนองบอน
 12. นายสมบัติ วงค์ฤดีเจริญกุล                               ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12    บ้านเด่นยางมูล
 13. นายธิติสรรค์ คำนึงวสิน                                     ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13    บ้านหนองนา
 14. นายทิพันธ์ พรนรังสรรค์                                    ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 14    บ้านเด่นทรายมูล
 15. นายบุญเลิศ จินะวัน                                          ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 15    บ้านผาลาดเหนือ
 16. นางอชิตา เถินบุรินทร์                                       ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 16    บ้านนามน
 17. นายเนตย์ ตุ่นสิงห์คำ                                        ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 17    บ้านแม่หละ
 18. นายสมชาย กุลสัมพันธ์ชัย                               ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 18    บ้านหนองเกี๋ยง
 19. นายวันชัย เสาร์นุ                                             ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 19    บ้านแพะเจริญ
 20. นายบุญมาก พุดเหมาะ                                    ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 20    บ้านนาทรายสามหลัง
 21. นายหม่อเกร่ รุ่งแจ้งสกุลไพร                           ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 21    บ้านศรีเวียงชัย
 22. นายเพิ่มพูน ชูทรัพย์เจริญ                               ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 22    บ้านชัยวงษา
 23. นายมนตรี คงคารื่นฤดี                                     ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 23    บ้านพระบาทพัฒนา

webboard

 

 รองเรยน

dla

 lamphun