foto1
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
foto1
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
foto1
ประกาศเจตจำนง
foto1
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
foto1
คลื่นวิทยุ
Tel. 053 092 878-9
nasailocal@gmail.com

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

186 หมู่ที่ 4 ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 51110

performance

HRnasai

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ได้จัดให้มีโครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของผู้สูงอายุ เพื่อให้กลุ่มผู้สูงอายุของตำบลนาทราย ได้เพิ่มพูนความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์  ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ มีการพัฒนาความคิด สามารถนำความรู้ที่ได้จากการเข้าศึกษาดูงานมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และพัฒนาชมรมผู้สูงอายุตำบลนาทรายให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ณ เทศบาลตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง (ขอขอบคุณรูปจากกองสวัสดิการสังคม)

S 29081676

S 29081680

S 29081678

S 29081679

S 29081677

webboard