foto1
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
foto1
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
foto1
ประกาศเจตจำนง
foto1
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
foto1
คลื่นวิทยุ
Tel. 053 092 878-9
nasailocal@gmail.com

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

186 หมู่ที่ 4 ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 51110

performance

HRnasai

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา ประมาณ 13.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการทีมเฝ้าระวังสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ตำบลนาทราย เพื่อวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรคของการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลนาทรายที่ผ่านมา พร้อมทั้งร่วมวางแผนและกำหนดกิจกรรมการควบคุม ป้องกันและลดปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยได้ดำเนินการตามโครงการกิจกรรมป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

S 29081640

S 29081644

S 29081641

S 29081642

S 29081643

 

webboard