foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Tel. 053 092 878-9
nasailocal@gmail.com

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

186 หมู่ที่ 4 ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 51110

วันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น. กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ได้จัดให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ครั้งที่ 2/2561 เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

A002

webboard

 

 รองเรยน

dla

 lamphun