foto1
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
foto1
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
foto1
ประกาศเจตจำนง
foto1
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
foto1
คลื่นวิทยุ
Tel. 053 092 878-9
nasailocal@gmail.com

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

186 หมู่ที่ 4 ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 51110

HRnasai

 

บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 

                                                           naruenun k

                                             นางสาวนฤนันท์  เคลื่อนแก้ว                                        

                               ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     

                                                            

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

 

               Rattanaporn krong                                                Ratsikana jin

        นางรัตนาภรณ์  ครองศักดิ์สกุล                                นางรัตน์สิกณา  จีนประโคน

                            ครู                                                                     ครู

 

                                                             Rawiwan mo

                                                 นางสาวรวิวรรณ  โหม้ทู

                                                    ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยต้ม

 

                Jira wor                                               Kanlaya ma

             นางสาวจิรา  วรกิจเจริญวงศ์                                     นางกัลยา  มาแก้ว

                           ครู                                                                     ครู

 

                Pranorm te                                               Chayapa pra

             นางประนอม  เตจาโท่น                                       นางชญาภา  ประดับวัน

                            ครู                                                                     ครู

 

               Suwanna po                                                Tithichaya inta

          นางสุวรรณา  โพยมชัชวาล                                 นางสาวฐิติชญา  อินต๊ะขัติย์

                           ครู                                                                      ครู

 

               Pichaya aut                                                Wipat tee

                นางพิชญา  อุตระ                                              นางวิพัฒร์  ธีระสิงห์                     

               ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก                                               ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 

                 Lampoo suwan                                              Pimpan pra

                 นางลำภู  สุวรรณะ                                   นางสาวพิมพรรณ  ประกอบวุฒิกุล

                ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก                                              ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 

                  Kanyarat wong                                             Kulhab kar

       นางสาวกัลยรัตน์  วงค์ฤดีเจริญกุล                                นางกุหลาบ  กาจักร

                  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก                                            ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 

                   Kanyapat pa                                            Jiraporn poo

                นางกัญญาภัทร  ปะละ                                        นางจิราพร  ปูอุตรี                     

                   ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก                                          ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 

                    Somporn int                                           Wannee poo

                    นางสมพร  อินตา                                         นางสาววรรณี  ปู่หย้อง

                   ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก                                           ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 

                    Apiradee pado                                           Saengtong khod

                     นางอภิรดี  พะดู                                        นางสาวแสงทอง  ขอดสุภา

                   ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก                                           ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่หว่างห้วยริน

 

               Tulaporn surin                                                Janchay kun

           นางตุลาภรณ์  สุรินทร์วงค์                                   นางสาวจันทร์ฉาย  คุณหงษ์

                              ครู                                                                     ครู

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองบอน

 

               Muetee tarn                                               Suttisa daeng

            นางสาวมึที  ธารสุขพินิจ                                     นางสาวสุทธิษา  แดงอ้าย

                              ครู                                                                     ครู

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเด่นยางมูล

 

                Chompit tep                                               Pornpimol don

            นางสาวชมพิศ  เทพสุติน                                    นางพรพิมล  ดอนนาทราย

                            ครู                                                                    ครู

 

               Tatsanee chai                                                Pawana noja

          นางทัศนีย์  ชัยชาติตระกูล                                         นางภาวนา  โนจา 

                           ครู                                                                     ครู

 

               Natcha saman                                                Sawitree som

          นางณัฐชา  สมานเกริกไกร                                  นางสาวสาวิตรี  สมพงษ์อุทัย

                ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก                                              ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 

               Papatsawan chana                                                Warunee tanu

         นางปภัสวรรณ  ชนะจิตทอง                                นางสาววารุณี  ทะนุเบญจธรรม

                ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก                                              ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 

               Kamonporn ari                                               Saengaei jom

               นางกมลพร  อาริยะ                                           นางแสงเอ้ย  จอมเมา

               ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก                                              ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

     

                                                          Worranun som

                                             นางสาววรณัน  สมพงษ์อุทัย                              

                                                   ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผาลาดเหนือ 

 

            Piyatida jai                                       Atitinun m  

               นางปิยธิดา  ใจสุยะ                                         นางสาวอธิฏินันท์  เมืองตาแก้ว 

                           ครู                                                                     ครู

 

                                                        jirayuth t

                                                        - ว่าง -

                                                      ผู้ดูแลเด็ก

 

                                  

    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

webboard