foto1
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
foto1
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
foto1
ประกาศเจตจำนง
foto1
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
foto1
คลื่นวิทยุ
Tel. 053 092 878-9
nasailocal@gmail.com

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

186 หมู่ที่ 4 ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 51110

HRnasai

 

บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน

 

 pawinna s

                                                 นางสาวปวินนา  สุยะวงค์

                                        ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

 

                                                              jirayuth t

                                                                - ว่าง -

                                          นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

 

 

webboard