foto1
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
foto1
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
foto1
ประกาศเจตจำนง
foto1
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
foto1
คลื่นวิทยุ
Tel. 053 092 878-9
nasailocal@gmail.com

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

186 หมู่ที่ 4 ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 51110

 

บุคลากรกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

eakkaphong j

                                                   นายเอกพงษ์  ใจพรม

                                    ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

                                                             natthiyaporn t

                                            นางสาวณัฏฐิยาพร  ตาบุตรวงศ์

                                            นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

 

                                                              kritsada k

                                                    นายกฤษฎา  กัลจาก

                                         เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

 

                                                              jittree m

                                                   นางสาวจิตตรี  มากคำ

                                              ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข

 

                                                               sawitree t

                                                    นางสาวสาวิตรี  ธิหล้า

                                               ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข

 

                                                                jirayuth t

                                                    นายธาวิต  รอวงศ์ตะวัน

                                                           คนงานทั่วไป

 

                                                                jirayuth t

                                                 นายณัฐพงษ์  ก่อเกื้อตระกูล

                                                           คนงานทั่วไป

 

webboard

 

 

dla

 

lamphun

 

PicOIC

 

Picinfocenter

 

kkpiclp

 

PicCGD

 

PicSAOThai

 

PicTRD