foto1
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
foto1
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
foto1
ประกาศเจตจำนง
foto1
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
foto1
คลื่นวิทยุ
Tel. 053 092 878-9
nasailocal@gmail.com

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

186 หมู่ที่ 4 ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 51110

บุคลากรสำนักงานปลัด

 

chuchart p

นายชูชาติ  เพิ่มอุตสาห์

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

 

                                  nittaya pi                                   

นางสาวนิตยา  ปิ่นศรี

                                             นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 

                                                              natthakarn sa

                                              พันจ่าตรีณัฐการต์  สวัสดิ์นะที

                                   นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ

 

                                                                 yaowathida p  

                                                                นางสาวเยาวธิดา  ปาปวง 

                                            นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

                                                                                 

                                                                   kingthong s

                                                      นางสาวกิ่งทอง  สุขไทย

                                                   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

 

                                                                   kornyakal t    

                                                       นางสาวกัลยกร  ธินิยา 

                                              เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน   

 

                                                                    jitinun m

                                                         นางสาวจิตินันท์  มีสุข   

                                          เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวปฏิบัติงาน

 

                                                                        jirayuth t 

                                                                       - ว่าง -

                                     เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

 

                                                                     pornsawhek s

                                                          นายพรเสวก  สุคำตา

                             ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

 

                                                                     tithisak s

                                                           นายธิติศักดิ์  สีสุยะ

                                                            พนักงานดับเพลิง

 

                                                                     pisit k

                                                           นายพิสิฐ  แก้ววงค์

                                                             พนักงานขับรถ

 

                                                                      sopit p

                                                         นางสาวโสภิต  พรมมา

                                                               คนงานทั่วไป

 

                                                                     jirayuth t

                                                        นายจิรายุทธ  เทพสุติน

                                                               คนงานทั่วไป

                                                                       jirayuth t

                                                            นายทักษกร  ปุ๊ดทาสี

                                                                 คนงานทั่วไป

 

 

 

                                            

 

 

                             

                                                        

webboard

 

 

dla

 

lamphun

 

PicOIC

 

Picinfocenter

 

kkpiclp

 

PicCGD

 

PicSAOThai

 

PicTRD